REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM PRZEZ FIRMĘ “PROFIT – JAN KOPCIAŁ”.


I. POSTANOWIENIA

1. Firma “Profit – Jan Kopciał”, z siedzibą w Zielonej Górze ul.Dekoracyjna 3, NIP 929-00-97-431, zwana dalej EUROPACZKA, wykonuje usługi kurierskie w obrocie międzynarodowym dla przedsiębiorstw oraz osób prawnych nie będącymi przedsiębiorcami zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ.
2. Regulamin stanowi integralną część oferty lub umowy i określa normy współpracy pomiędzy EUROPACZKĄ a ZLECENIODAWCĄ. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest wypełnienie zlecenia on-line w Portalu Wysyłkowym lub na stronie www.europaczka.pl. Zlecenie on-line traktowane jest na prawach listu przewozowego.
3. Zleceniodawca przekazując Europaczce przesyłkę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.
4. Zleceniodawca wypełniając zlecenie on-line, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dlań wiążące.
5. Zlecenia są realizowane na podstawie umów z DHL.de oraz DPD.de, których warunki i regulaminy są obowiazujące dla Zleceniodawcy.
6. Europaczka realizuje dystrybucję towaru zgodnie ze zleceniem on-line i obowiązującym cennikiem.
II. WARUNKI
1. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w zleceniu on-line oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia oraz ubytków.
2. Adresowanie przesyłek wykonuje Europaczka na podstawie zlecenia on-line wypełnionego przez Zleceniodawcę. Błędne podanie adresu przez Zamawiającego możne zostać skorygowanie odpłatnie przez operatora logistycznego bez powiadamiania Zamawiającego.
3. Opakowanie powinno być:
– kartonowe, dopuszczalny kształt prostopadłościan,czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
– zabezpieczone w sposób skuteczny (taśma samoprzylepna, sznurek, plomby, pieczęcie lakowe)
– odpowiednio wytrzymałe w stosunku do zawartości.
– uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.
Ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek.
4. Gabaryty przesyłki min 15cm x 11cm x 1cm, max 120cm x 60cm x 60cm.
5. Waga paczki max 30,00 kg,wraz z opakowaniem.
III. TOWARY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU
1. Europaczka odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary:
których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa lub umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, w których stroną jest Polska.
niebezpieczne lub szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję.
przewożone pod plombą celną
organy i szczątki ludzkie, zwierzęce lub zwłoki.
żywe zwierzęta lub rośliny
środki psychotropowe, alkohol, art. spożywcze, leki, narkotyki, papierosy.
kamienie, metale szlachetne, papiery wartościowe,certyfikaty, waluty, dzieła sztuki i antyki.
objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony, oraz ustawa zastrzega wyłączność wykonywania określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U.03,130,1188).
2. W uzasadnionych okolicznościach Europaczka może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości (ograniczenia wg pkt1)
3. Europaczka ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:
przesyłka jest niewłaściwie zabezpieczona przez Zleceniodawcę.
stwierdzono, że deklaracja w zleceniu on-line jest nie zgodna ze stanem faktycznym.
niemożliwe jest wykonanie usługi z uwagi na działanie sił wyższych lub klęski żywiołowej.
4. W momencie stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę punktu 1, zobowiązuje się on do zapłacenia kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Europaczce z tytułu przewozu przesyłki.
5. Wpłacenie kary przez Zleceniodawcę, o której mowa w punkcie 4, nie pozbawia Europaczki prawa dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, jeśli straty przekraczają wysokość kary.
IV. OPŁATA ZA USŁUGĘ
1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, lub umowa zawarta pomiędzy Europaczką i Zleceniodawcą.
2. Należność powinna być wnoszona gotówką lub przelewem w momencie nadania przesyłki lub zgodnie z umową.
3. Kwitowanie odbioru gotówki przez Europaczkę następuje na dokumencie wydruku potwierdzenia zlecenia on-line lub zgodnie z umową.
4. Rozliczenie za usługę następuje fakturą VAT wystawianą po każdym okresie rozliczeniowym tj. 1-15 dzień oraz 16- ostatni dzień każdego miesiąca lub na życzenie Zleceniodawcy.Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy i Europaczki.
5. Brak wpłaty w terminie określonym na fakturze VAT skutkuje utratą rabatów oraz brakiem możliwości rozliczania wysyłki paczek z odroczonym terminem płatności.
6. Brak wpłaty w terminie określonym na fakturze VAT może skutkować obciążeniem dłużnika zryczałtowaną kwotą 40 euro przeliczaną na złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc , w którym świadczenie stało się wymagalne, stanowiącą rekompensatę za koszty odzyskania należności zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
7. Nie realizujemy zleceń wysyłki paczek dla kodów pocztowych wymienionych w cennikach dla poszczególnych krajów. Ewentualna realizacja takich zleceń wiąże się z dopłatą, której wysokość zostanie ustalona indywidualnie do każdego zlecenia.
8. Korekta błędnego adresu przez operatora logistycznego w trakcie dostarczenia paczki powoduje naliczenie opłat zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
9. Europaczka zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Europaczce wobec klienta bez względu na tytuł.
10. Zleceniodawca ma obowiązek i prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.
11. Ceny mogą ulec zmianie przy wzroście kursu Euro o 10% w trakcie okresu rozliczeniowego.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGĘ
1. Europaczka ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jej winy nastąpi utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.
2. Europaczka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki a także za zwłokę w jej dostarczeniu na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym spowodowanych siłą wyższą.
3. Zasady i granice odpowiedzialności Europaczki z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w tym procedura ustalania i wysokość przysługującego odszkodowania, ustala się zgodnie z przepisami Ustawy o prawie przewozowym, a w sprawach w niej nieuregulowanych w przepisach k.c.

4. Europaczka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dystrybucji paczek wynikłe z przyczyn niezależnych. Np. braku połączenia internetowego , energii elektrycznej, awaria środków transportu święta narodowe i kościelne.
5. Umowa ubezpieczeniowa zawarta między ubezpieczycielem a Europaczką znajduje się w siedzibie Europaczki i jest udostępniona do wglądu na żądanie Zleceniodawcy.
VI. ZWROTY
1. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera dostarczenie paczki było niemożliwe, paczka zostaje zwrócona do magazynu Europaczki.
2. Koszt powrotu paczek z Niemiec i innych państw Unii Europejskiej zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
3. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej do siedziby Europaczki.
4. Klient jest zobowiązany przesłać informację dotyczącą paczki zwrotnej w ciągu 48h. Przez ten okres nie będzie naliczana opłata za magazynowanie paczki.
5. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od tego momentu Klient nie odbierze towaru lub nie zleci ponownej wysyłki, towar zostanie zutylizowany.
6. Koszt magazynowania paczek zwrotnych (po upływie 48h od momentu poinformowania klienta o tym fakcie) według cennika usług dodatkowych.
7. Paczki wysłane przez klientów Zleceniodawcy na adres magazynu w Niemczech (wskazany przez Europaczkę) w tym paczki wysłane na koszt odbiorcy oraz paczki za pobraniem do wartości 20 euro są bezwarunkowo przyjmowane od spedytorów. Przyjęcie towaru nie obejmuje weryfikacji zawartości paczek.
8. Zgłoszenie ewentualnych reklamacji będzie po stronie nadawcy paczki u kuriera, któremu zlecił wysyłkę.
VII. REKLAMACJE
1. Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki o czym nadawca jest zobowiązany poinformować odbiorcę.
2. Reklamacja rozpatrywana będzie jeśli szkodę stwierdzono protokólarnie w obecności kuriera dostarczającego paczkę lub pracownika poczty/operatora logistycznego w kraju docelowym wraz z ich czytelnym podpisem.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Europaczki do 7(siedmiu) dni od momentu dostarczenia paczki do odbiorcy i powinna ona zawierać:
Nr referencyjny zlecenia on-line (Portal Wysyłkowy)
kopię protokołu (zgodnie z VII pkt.1 ) stwierdzającej szkodę z czytelnym podpisem kuriera lub pracownika poczty/operatora logistycznego w kraju docelowym.
kwotę roszczenia oraz uzasadnienie
udokumentowanie wysokości roszczeń (faktura/rachunek zakupu lub sprzedaży).
4. W przypadku stwierdzenia przez Europaczkę braku kompletu niezbędnych dokumentów do przyjęcia reklamacji, Zleceniodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 1 miesiąca od daty wysłania takiego żądania. Nie uzupełnienie dokumentów traktowane będzie jako odstąpienie od roszczeń i reklamacji.
5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty należności zgodnie z cennikiem lub umową.
6. Reklamację uważa się za zakończoną w momencie odmowy uznania reklamacji przez Europaczkę lub niezapłaceniu dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.
7. Każda paczka jest ubezpieczona do równowartości kwoty 500 Euro łącznie z kosztami transportu.
8. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem, kurierzy operatorów logistycznych DHL/DPD mają prawo pozostawić przesyłkę u sąsiadów odbiorcy. Nazwisko sąsiada musi być udokumentowane przez kuriera i dostępne na stronach track&trace.

9. W przypadku uznania reklamacji zagubienia przesyłki przez operatora logistycznego, odszkodowanie wypłacone będzie na podstawie noty obciążeniowej. W razie odnalezienia przesyłki do 3 lat od dnia przekazania odszkodowania na konto Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego odszkodowania, zgodnie z art. 812 BGB i 195BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny).Zleceniodawca na podstawie noty obciążeniowej zobowiązuje się do zwrotu odszkodowania w terminie 7 dni.  Paczka zostanie zwrócona Zleceniodawcy na jego koszt, niezwłocznie po zaksięgowaniu zwrotu niesłusznie wypłaconego odszkodowania. W przypadku zniszczenia zawartości paczki Zleceniodawcy przysługuje prawo reklamacji zawartości paczki, zgodnie z pkt. VII regulaminu Europaczki.

10. Za postępowanie reklamacyjne zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 15% wartości roszczenia, bez względu na decyzję operatora logistycznego.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony www.europaczka.pl oraz portalu wysyłkowego www.europaczka.ispark.pl jest Profit-Jan Kopciał, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, NIP: 9290097431, REGON:971270236 , adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@europaczka.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zlecenia. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleceń składanych za pośrednictwem Portalu Wysyłkowego www.europaczka.ispark.pl i czynności z tym związanych. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 5 lat czego wymagają przepisy prawa podatkowego.

5.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązujące treści Regulaminu i Cennika wraz z każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie “Profit – Jan Kopciał”, wszystkich filiach Europaczki oraz u każdego z Kurierów, a także w Internecie na stronie www.europaczka.pl .
2. Oświadczenie o dostarczeniu paczek wydawane jest na prośbę nadawcy do wskazanej faktury VAT. Uwzględnia paczki dostarczone do pieciu miesięcy wstecz.
3. Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby Europaczki.
4. Każdorazowe powoływanie się w Regulaminie na Umowę, dotyczy także pisemnej oferty skierowane przez Europaczkę do Zleceniodawcy i przez niego zaakceptowanej, na podstawie, której Europaczka Świadczy usługi.Akceptacja oferty następuje automatycznie po dokonaniu zlecenia on-line przez Zleceniodawcę.
5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami świadczenia usług przed przekazaniem przesyłki Europaczce.
6. Dla przesyłki ze statusem Realizowana możliwa jest zmiana adresu dostawy lub wstrzymanie przesyłki najpóźniej do godz. 09:00 w dniu dostarczenia przesyłki do siedziby EUROPACZKI. Koszt usługi ustalono według cennika usług dodatkowych i magazynowych dostępnego na www.europaczka.pl pkt. 7.7.
7. Dla przesyłki ze statusem Zrealizowana nie ma możliwości zmiany adresu dostawy, wstrzymania lub cofnięcia przesyłki.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO